Convocator ședință Asociația ”Composesoratul Poiana Sărată” 11 iulie 2020 orele 11.00

 

Participanții la ședință vor fi prezenți la locul desfășurării ședinței la orele 9.30.
Cei care doresc să împuternicească alte persoane să le reprezinte la ședință vor completa împuternicirea de mai jos, care se poate descărca de aici:

IMPUTERNICIRE

            Subsemnatul (a) ……………………………….. , membru (ă) al (a) Asociației „Composesoratul Poiana Sărată, CNP …………………………………………………………… posesor al C.I.(B.I.) seria……..Nr………………………….……., împuternicesc prin prezenta pe …………………………………………….., CNP ……………………………………………   care se legitimează cu C.I.(B.I.) Seria…………Nr…………………….., pentru a mă reprezenta, în toate drepturile mele oferite de statut, la lucrările adunării membrilor composesori  din iulie 2020.

Semnătura…………………………

Data…………………………

Datele personale cuprinse în prezenta împuternicire vor putea fi prelucrate doar cu respectarea strictă a Regulamentuluiui GDPR implementat de Asociația ”Composesoratul Poiana Sărată” și aflat la adresa https://www.poiana-sarata.ro/pagina-exemplu/situatia-nominala-a-membrilor-2/.


Un împuternicit poate reprezenta maximum 10 (zece) membrii composesori, care nu pot fi prezenţi fizic în adunare, cu condiţia  ca aceştia  să nu reprezinte mai mult de 5% (cinci) din totalul drepturilor de vot.