Formulare utile CPS

Formular – cerere de înscriere în CPS; se utilizează de moștenitorii unui membru composesor decedat:

Către,

Consiliul de administrație al

Composesoratului Poiana Sărată

Subsemnatul (a) ……………………………………………….. domiciliat (ă) în localitatea ………………………………… str…………………………….nr……….. bloc ………. sc…….. et……….. ap……….., județul …………………… născut (ă) la data de …………………….   fiul (fiica) lui ……………………… și …………………………. identificat (ă) cu BI/CI sera ……….. nr………………………. eliberat (ă) de …………………………. la data de …………………….., CNP ………………………………, telefon ……………………………… e-mail ………………………………… vă rog prin prezenta să dispuneți înscrierea mea ca membru în Composesoratul Poiana Sărată iar după obținerea titlului de proprietate de către composesorat, înscrierea subsemnatului (subsemnatei) în Registrul membrilor composesori, pe baza actelor anexate.

Menționez că am luat cunoștință de prevederile de protecția datelor personale (GDPR) aplicabile la nivelul CPS și de   prevederile legale și statutare privind drepturile și obligațiile membrilor composesori și mă oblig să le respect întocmai.

Data,                                                                         Semnătura,                                                            

Acte anexate:

  • Copie carte de identitate
  • Copie act pe baza caruia doriti inscrierea in CPS

Formular – împuternicire pentru Adunare Generală a membrilor CPS

Se utilizează pentru împuternicirea de reprezentare a unei persoane la Adunările Generale ale membrilor CPS

ÎMPUTERNICIRE

Subsemnatul (a)………………………………………………., membru(ă) al(a) Composesoratului Poiana Sărată , domiciliat(ă) în localitatea…………………………………… Str……………………………………, Nr………, Bl…….., Sc………., Et………., Ap……… posesor al C.I.(B.I.) seria……..Nr…………………..,C.N.P……………………………………… împuternicesc prin prezenta pe…………………………………………., domiciliat în …………………………………………, Nr………, Bl…….., Sc………., Et………., Ap……… care se legitimează cu C.I.(B.I.) Seria …….Nr…………………….., C.N.P. ……………………………….., pentru a mă reprezenta la ședința Adunarii Generale a membrilor Composesoratului Poiana Sărată, din data de ……………………………….

Numele si prenumele……………………………………………… Semnătura…………………………

Data…………………………

NOTE:

ATENȚIE LA COMPLETAREA CORECTĂ A AMBELOR CNP-URI, AL CELUI CARE ÎMPUTERNICEȘTE ȘI AL CELUI ÎMPUTERNICIT! ORICE GREȘEALĂ VA INVALIDA ÎMPUTERNICIREA!

REPREZENTANTUL VA AVEA ASUPRA SA CARTEA DE IDENTITATE ȘI RECOMANDABIL COPIE A C.I. A CELUI CARE I-A DAT ÎMPUTERNICIREA.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.