Convocator ședință Composesorat Poiana Sărată (comitet Ad-hoc) 11 iulie 2020 orele 10.00

Participanții la ședință vor fi prezenți cu cel puțin 30 de minute înainte de începerea ședinței (orele 9.30).

Cei care doresc să împuternicească alte persoane să le reprezinte la ședință vor completa împuternicirea  de mai jos, care se poate descărca de aici:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ÎMPUTERNICIRE

        Subsemnatul (a) ……………………………….. , membru (ă) al (a) Composesoratului Poiana Sărată , CNP …………………………………………………………… posesor al C.I.(B.I.) seria……..Nr………………………….……., împuternicesc prin prezenta pe …………………………………………….., CNP ……………………………………………   care se legitimează cu C.I.(B.I.) Seria…………Nr…………………….., pentru a mă reprezenta, în toate drepturile mele oferite de statut, la lucrările adunării membrilor composesori  din iulie 2020.

Semnătura…………………………

Data…………………………

Datele personale cuprinse în prezenta împuternicire vor putea fi prelucrate doar cu respectarea strictă a Regulamentuluiui GDPR implementat de Composesoratul Poiana Sărată și aflat la adresa https://www.poiana-sarata.ro/pagina-exemplu/situatia-nominala-a-membrilor-2/.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Un împuternicit poate reprezenta maximum 5 (cinci) membrii composesori, care nu pot fi prezenţi fizic în adunare, cu condiţia  ca aceştia  să nu reprezinte mai mult de 5% (cinci) din totalul drepturilor de vot.