Arhive lunare: ianuarie 2020

Foarte important – în atenția celor care au formulat sau intenționează să formuleze cereri, petiții către Composesorat

Ca urmare a cererilor  trimise pe e-mail sau postate pe site-ul www.poiana-sarata.ro și adresate Composesoratului cu diferite solicitări, facem cunoscut membrilor composesori, și oricăror solicitanți, următoarele :

  1. Composesoratul Poiana Sărată este persoană juridică de drept privat, cu scop patrimonial, care nu intră sub incidența Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001
    privind liberul acces la informatiile de interes public
    ;

 

  1. Informațiile privind bugetul de venituri și cheltuieli, situația financiară, dări de seamă, procese verbale ale adunărilor generale sau ale consiliului de administrație, documentele adunărilor generale, tabelele cu dividendele cuvenite membrilor composesori, Registrul membrilor composesori, contractele de vanzare-cumparare masa lemnoasă, contracte de prestari servicii etc., NU SUNT PUBLICE și nu pot fi transmise, în scris sau prin mijloacele moderne de comunicare, (site-ul composesoratului – articolele de pe sait se comentează, nu se postează cereri -, e-mail, facebook, WhatsApp) nici unei persoane, indiferent de statutul sau poziția acesteia;

Informațiile de mai sus pot fi aflate, numai de către membrii composesori, prin participarea la ședințele adunărilor generale ordinare sau extraordinare organizate sau prin consultarea documentelor respective, în mod direct, la sediul composesoratului;

 

  1. Consiliul de administrație, sub semnătura președintelui, va răspunde, cu maximă celeritate, doar la cererile sau solicitările, altele decât cele de genul de mai sus, trimise, în scris (preferabil cu confirmare de primire) pe adresa “Asociaţia Composesoratul Poiana Sărată, Sat Poiana Sărată Nr. 226, Com. Oituz, Jud. Bacău, cod postal 607371”.

Cererea va trebui să cuprindă numele, prenumele, datele de identificare și adresa solicitantului, semnătura, data, numărul de telefon și, eventual, adresa de e-mail, pentru a putea comunica rapid, în eventualitatea că mai sunt necesare anumite informații.

Cererile vor fi semnate numai de către petent (nu se acceptă cereri semnate în numele altei persoane).

Doar cererile astfel formulate vor fi luate în considerare, înregistrate în Registrul de intrare-ieșire și li se vor da curs în vederea formulării unui răspuns.

Prin excepție de la regula de mai sus și cu obligația composesoratului de a anunța în prelabil, pe sait,   în mod expres,  că se pot primi pe e-mail  anumite cereri (ca de exemplu cererile de ridicare de dividende, împuterniciri pentru adunări generale) acest tip de înscrisuri se vor putea trimite pe e-mail.

Ca urmare a celor de mai sus, rugăm persoanele care s-au adresat composesoratului pe alte căi și în alte moduri decât cele menționate mai sus să se conformeze.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Sinteză Adunare Generală COMPOSESORAT 11 ianuarie 2020

La sedinta extraordinara a membrilor composesori ai Composesoratului Poiana Sarata s-a stabilit continuării demersurilor pentru reluarea activității composesoratului și a formulării căilor extraordinare de atac cu privire la  Decizia civilă nr.628 /10.12.2019 (pronunțată de Curtea de Apel Bacău, în dosarul nr.1556/270/2015, prin care s-a dispus dizolvarea Asociației  “Composesoratul Poiana Sărată”).

Model imputernicire sedinta Composesorat 11 ianuarie 2020

Pentru membrii composesori care nu pot fi prezenti la sedinta de sambata 11 ianuarie, aveti mai jos modelul de imputernicire prin care puteti delega pe altcineva sa va reprezinte. Totusi, dat fiind importanta situatiei ce se va discuta, ar fi bine ca sa participati personal si sa va exprimati opinnile in cadrul sedintei.

ÎMPUTERNICIRE
Subsemnatul……………………………….. , membru al Asociației „Composesoratul Poiana Sărată “, posesor al C.I.(B.I.) seria……..Nr………………., împuternicesc prin prezenta pe …………………………………………….., care se legitimează cu C.I.(B.I.) Seria…………Nr…………………….., pentru a mă reprezenta, în toate drepturile mele oferite de statut, la lucrările adunării membrilor composesori din data de 11.01 2020.
Numele si prenumele………………………………………. Semnătura…………………………
Data…………………………