Şedinţe Adunare Generală Composesorat

CONVOCARE ȘEDINÂĂ ADUNARE GENERALĂ 27 APRILIE 2024 ORELE 10.00

CONVOCARE ȘEDINȚĂ ADUNARE GENERALĂ 29 APRILIE 2023 ORELE 10.00

În atenția membrilor composesori

 

COMUNICAT

Vă informăm că, din data de 14 septembrie 2020, Composesoratul Poiana Sărată, ca forma istorică asociativa a proprietarilor de păduri, pășuni și fânețe din Poiana Sărată, precum  și conducerea acestuia (Consiliul de administrație si Comisia de cenzori) au intrat în drepturi depline, prin hotărârea definitivă si irevocabilă a Judecatoriei Onesti.

În vederea pregătirii transpunerii  în fapt a Hotărârilor Adunării Generale din iulie 2020, s-a obținut cod fiscal pentru Composesorat și s-a deschis un cont bancar pentru acesta.

In ceea ce priveste fosta forma asociativa (veche), respectiv   Asociația ”Composesoratul Poiana Sărată”, sunt în derulare acțiunile care vor avea  ca finalitate îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale din iulie 2020, una dintre acestea fiind deschiderea procesului pentru numirea lichidatorului.

Presedinte, Sînel LĂZĂREL

 

 

PRECIZĂRI PRIVIND CELE DOUĂ ANUNȚURI DE CONVOCARE A COMPOSESORILOR

Dupa cum puteți observa  pe site-ul www.poiana-sarata.ro, in ziua de 11.07 2020, sunt convocate 2 adunări ale celor care dețin teren in composesorat, astfel:

 • ședința de la ora 10.00 are scopul de a alege organele de conducere, administrare și control ale COMPOSESORATULUI REÎNFIINȚAT DE COMITETUL AD-HOC ca urmare a situației apărute;
 • ședința de la ora 11.00 (a Asociației Composesoratul Poiana Sărată) are scopul de a stabili niște măsuri foarte importante, determinate de decizia Curții de Apel Bacău de dizolvare a acesteia.

Va rugăm să participați ,în număr cât mai mare, pentru a afla din sursă oficială situația actuală  și pentru ca ambele ședințe să fie statutare, fără a fi nevoie de o nouă convocare, iar dacă nu puteți, împuterniciți pe cei care pot participa, dându-le ÎMPUTERNICIRI SEPARATE PENTRU CELE DOUĂ ȘEDINȚE!

De asemenea, vă rugăm să fiți prezenți la locul desfășurării ședinței CEL TÂRZIU LA ORA 9.30, pentru a ne putea încadra în timp cu formalitățile de prezență.

Vă mulțumim!

Adunare generală 11 iulie 2020, orele 11

Participanții la ședință vor fi prezenți la locul desfășurării ședinței la orele 9.30.
Cei care doresc să împuternicească alte persoane să le reprezinte la ședință vor completa împuternicirea de mai jos, care se poate descărca de aici:

IMPUTERNICIRE

            Subsemnatul (a) ……………………………….. , membru (ă) al (a) Asociației „Composesoratul Poiana Sărată, CNP …………………………………………………………… posesor al C.I.(B.I.) seria……..Nr………………………….……., împuternicesc prin prezenta pe …………………………………………….., CNP ……………………………………………   care se legitimează cu C.I.(B.I.) Seria…………Nr…………………….., pentru a mă reprezenta, în toate drepturile mele oferite de statut, la lucrările adunării membrilor composesori  din iulie 2020.

Semnătura…………………………

Data…………………………

Datele personale cuprinse în prezenta împuternicire vor putea fi prelucrate doar cu respectarea strictă a Regulamentuluiui GDPR implementat de Asociația ”Composesoratul Poiana Sărată” și aflat la adresa https://www.poiana-sarata.ro/pagina-exemplu/situatia-nominala-a-membrilor-2/.


Un împuternicit poate reprezenta maximum 10 (zece) membrii composesori, care nu pot fi prezenţi fizic în adunare, cu condiţia  ca aceştia  să nu reprezinte mai mult de 5% (cinci) din totalul drepturilor de vot.

Adunare generală 11 iulie 2020, orele 10

Participanții la ședință vor fi prezenți cu cel puțin 30 de minute înainte de începerea ședinței (orele 9.30).

Cei care doresc să împuternicească alte persoane să le reprezinte la ședință vor completa împuternicirea  de mai jos, care se poate descărca de aici:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ÎMPUTERNICIRE

        Subsemnatul (a) ……………………………….. , membru (ă) al (a) Composesoratului Poiana Sărată , CNP …………………………………………………………… posesor al C.I.(B.I.) seria……..Nr………………………….……., împuternicesc prin prezenta pe …………………………………………….., CNP ……………………………………………   care se legitimează cu C.I.(B.I.) Seria…………Nr…………………….., pentru a mă reprezenta, în toate drepturile mele oferite de statut, la lucrările adunării membrilor composesori  din iulie 2020.

Semnătura…………………………

Data…………………………

Datele personale cuprinse în prezenta împuternicire vor putea fi prelucrate doar cu respectarea strictă a Regulamentuluiui GDPR implementat de Composesoratul Poiana Sărată și aflat la adresa https://www.poiana-sarata.ro/pagina-exemplu/situatia-nominala-a-membrilor-2/.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Un împuternicit poate reprezenta maximum 5 (cinci) membrii composesori, care nu pot fi prezenţi fizic în adunare, cu condiţia  ca aceştia  să nu reprezinte mai mult de 5% (cinci) din totalul drepturilor de vot.

Adunare generală 11 ianuarie 2020

La sedinta extraordinara a membrilor composesori ai Composesoratului Poiana Sarata s-a stabilit continuării demersurilor pentru reluarea activității composesoratului și a formulării căilor extraordinare de atac cu privire la  Decizia civilă nr.628 /10.12.2019 (pronunțată de Curtea de Apel Bacău, în dosarul nr.1556/270/2015, prin care s-a dispus dizolvarea Asociației  “Composesoratul Poiana Sărată”)”.

Repetare  Ședință Adunare Generală Composesorat pe 23.03.2019

Sedinta Adunarii Generale ordinare a membrilor Composesoratului Poiana Sarata din data de 16 martie 2019 a fost nestatutara, neintrunindu-se numarul necesar de drepturi composesorale. Ca urmare, sedinta se va repeta sambata 23. 03. 2019, la aceeasi ora si in acelasi loc.

Convocare Adunare Generală Ordinară Composesorat

Nr. 30   Data: 27.02.2018  

CONVOCATOR

            Președintele  Asociației „ Composesoratul Poiana Sărată “ convoacă Adunarea generală a membrilor săi, în ședință ordinară, în ziua de 17 martie 2018, ora 10.30, în locația Cantinei școlare (parohiale) din Poiana Sărată , cu următoarea

ORDINE DE ZI :

 1. Avizarea solicitărilor pentru obținerea calității de membrii composesori de către persoanele care au căpătat calitatea de moștenitori legali, în anul 2017, ca urmare a unor acte legale de moștenire (certificat de calitate de moștenitor sau certificat de moștenitor)
 2. 2. Aprobarea raportului privind activitățile Consiliului de administrație de la ultima adunare generală (21 ianuarie 2017) și până în prezent și a execuției  bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017
 3. 3. Aprobararea raportului Comisiei de cenzori pentru anul fiscal 2017
 4. Aprobarea repartizării profitului net obținut de composesorat în anul 2017 și a Tabelului cu dividendele cuvenite membrilor composesori pentru anul 2017
 5. Aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, a parchetelor (partizilor) și a cantităților de masă lemnoasă care vor fi scoase la vânzare în anul 2018 , precum și a propunerilor de investiții ale composesoratului
 6. Informare privind demersurile Consiliului de administrație pentru rezolvarea situației celor 14,336 ha de teren (pășune și pădure), rezultate ca diferență dintre suprafața validată și cea pusă în posesie în anul 2014
 7. Diverse.

Notă:

 • Membrii composesori se vor identifica pe baza C.I. (B.I). valabil, iar reprezentanții vor avea, în plus, împuternicire de reprezentare (nelegalizată) din partea celui pe care îl reprezintă;
 • În situația în care ședința din data de 17. 03 2018 nu va fi statutară datorită lipsei cvorumului, aceasta se va reprograma pentru data de 24.03 2018, ora 10.30, în aceeași locație și cu aceeași ordine de zi și se va considera statutară indiferent de numărul membrilor prezenți sau a drepturilor composesorale pe care aceștia le posedă.

Președintele  Asociației “Composesoratul -Poiana Sărată“

Sînel LĂZĂREL

convocator
Convocator
anunt

In atentia membrilor composesori ! repetare sedinta pe 21 ianuarie 2017 orele 10   Ca urmare a neintrunirii cvorumului necesar pentru ca sedinta sa fie statutara in data de 14 ianuarie 2017, ea se va repeta sambata 21 ianuarie in aceeasi locatie si la aceeasi ora(10.00). Rugam pe cei care au posibilitatea, sa se prezinte mai devreme – preferabil ora 9 – pentru ca formalitatile de prezenta dureaza destul de mult. De asemenea, membrii composesori ori reprezentantii acestora care nu au cartea de identitate asupra lor sa nu insiste a fi trecuti pe lista de prezenta. FARA ACTUL DE IDENTITATE NU VA FI TRECUTA NICI O PERSOANA CA PREZENTA! Membrii composesori in viata, care nu se pot prezenta personal la sedinta, din diferite motive, pot imputernici o alta persoana sa-i reprezinte, conform modelului anexat. Membrii composesori decedati pot fi reprezentati de urmasii acestora (fiu, fiica, sot supravietuitor, sotie supravietuitoare), care-si vor asuma  aceasta calitate printro declaratie pe proprie raspundere, care se va da in fata secretarului composesoratului (vor exista formulare tipizate). Mostenitorii legali ai membrilor composesori decedati sunt cei care detin certificate de mostenire sau certificate de calitate de mostenitor. Acestia vor completata o cerere tipizata (exista la masa secretariatului), prin care solicita inscrierea ca membri in composesorat.       14 IANUARIE 2017 ORELE 10 – SEDINTA ADUNARE GENERALA Adunarea Generală Ordinară a membrilor Asociaţiei „Composesoratul Poiana Sărată” va avea loc pe 14 ianuarie 2017, orele 10.00, la Cantina şcolară (parohială).În cazul în care nu se realizează cvorumul, şedinţa se reprogramează pentru 21 ianuarie 2017, în acelaşi loc şi aceeaşi locaţie.                   IN DATA DE 26 MARTIE 2016 VA AVEA LOC, LA ORELE 11, IN CANTINA SCOLII, SEDINTA ORDINARA A MEMBRILOR COMPOSESORATULUI POIANA SARATA.                 ANUNT FOARTE IMPORTANT !!! SEDINTA EXTRAORDINARA A CIMPOSESORATULUI POIANA SARATA SE VA DESFASURA SAMBATA 7 NOIEMBRIE 2015, ORELE 10,00 IN SEDIUL CANTINEI SCOLII DEOARECE SEDINTA TINUTA IN DATA DE 31 OCTOMBRIE NU A INTRUNIT CONDITIILE PENTRU A FI STATUTARA. VA ASPTEPTAM IN NUMAR CAT MAI MARE. SA AVETI ACTUL DE IDENTITATE CU DUMNEAVOASTRA.

COMPOSESORATUL POIANA SARATA Hotararile adoptate de Adunarea generala a membrilor composesori ai Composesoratului Poiana Sarata  din 10 mai 2015 sunt urmatoarele: – Aprobarea suspendării pe termen nelimitat, decisă de Comitetul director în ședința din data de 03.05 2015, a D-lui Munteanu Ion, din calitatea de membru al Asociației”Composesoratul Poiana Sărată”, cu precizarea că pe durata suspendării, D-l Munteanu Ion pierde toate drepturile cuvenite membrilor composesori, prevăzute în statut, inclusiv dreptul de a participa la ședințele Adunării generale, mai puțin dreptul de a primi cota anuală cuvenită, din venitul net al composesoratului, proporțională cu suprafața de teren avută în proprietate, Împuternicirea Consiliului director de a întreprinde acțiunile și măsurile juridice legale, în vederea recuperării daunelor, materiale, financiare și morale provocate de către D-l Munteanu Ion, prin acțiunile sale, Asociației “ Composesoratul Poiana Sărată”. voturi pentru 463, voturi contra 3 , 27 abtineri HOTARARE ADOPTATA

– Aprobarea înscrierii Asociației “Composesoratul Poiana Sărată “ în Registrul special prevăzut la Art.28, alin.(4) /Legea 1/2000, ca persoană juridică de drept privat cu scop patrimonial voturi pentru 493, abtineri 3 – .Aprobarea Proiectului de statut al Asociației “Composesoratul Poiana Sărată “, elaborat în baza Legii 1/2000 (modificată), a Legii 48/2008 și a Aşezământului (statutului) obştei “Composesoratul Poiana Sărată“din 1932 – voturi pentru 490, contra 3 HOTARARE ADOPTATA – Aprobarea împutemicirii Consiliului Director de a iniția proiecte cu finanțare nerambursabilă de la UE, prin G.A.L. Valea Trotușului – voturi pentru 490, 3 abtineri HOTARARE ADOPTATA -Imputernicirea Consiliului de administrație de a încheia contract de prestări servicii silvice, cu Ocolul Silvic de Stat Oituz – voturi pentru 488 voturi nu 3 HOTARARE ADOPTATA – Imputernicirea Consiliului de administrație de a încheia contract de asistență juridică în interesul composesoratului – voturi pentru 490, 3 abtineri HOTARARE ADOPTATA – Reconfirmarea ca membre ale Comisiei de cenzori a Doamnelor Naiman Tatiana și Muraru Oana (alese în ședința Adunării generale a composesoratului din data de 25.01 2015) și pentru alegerea în componența Comisiei de cenzori a D-nei Butnaru Luminița – voturi pentru 484, contra 3, abtineri 6. HOTARARE ADOPTATA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.