Statut asociatie

S T A T U T U L
ASOCIAŢIEI “SFÂNTUL ILIE – POIANA SĂRATĂ”

CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ŞI DURATA DE FUNCŢIONARE

Art.1.Denumirea asociaţiei este ASOCIAŢIA “SFÂNTUL ILIE- POIANA SĂRATĂ”, denumire rezervată prin dovada disponibilităţii denumirii numărul 128649 din 07.10.2013, eliberată de către Ministerul Justiţiei – Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice, la data de 10. 10 2013.
Art.2. Denumirea Asociaţiei va fi înscrisă în toate documentele şi actele emise de aceasta, la care se adaugă adresa sediului social şi, dacă este cazul, contul bancar şi codul fiscal. Asociaţia poate avea siglă, emblemă şi ştampilă proprii.
Art.3. ASOCIAŢIA „ SFANTUL ILIE –POIANA SĂRATĂ” (fiind numită în continuare Asociaţia), este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, independentă, umanitară, civică, filantropică şi apolitică, constituită în mod voluntar şi are la baza principiile constituţionale ale dreptului de asociere şi reglementările legale prevăzute în O.G. 26 / 2000 (actualizată), cu privire la asociaţii şi fundaţii.
Art.4. Asociaţia poate înfiinţa structuri teritoriale (filiale, sucursale) în condiţiile prevăzute de lege.
Art.5. Asociaţia se poate afilia la organizaţii şi federaţii din ţară sau străinătate şi poate deveni membră a unor asociaţii din ţară sau străinătate.
Art.6. Asociaţia poate desfăşura activităţi economice directe, cu caracter accesoriu. Veniturile obţinute din aceste activităţi se folosesc, în mod obligatoriu, pentru realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei.
Art.7. Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale, în condiţiile legii şi ale prezentului Statut.
Art.8. Sediul asociaţiei este în Satul POIANA SĂRATĂ Nr. 226, Comuna OITUZ, Judeţul BACĂU, cod poştal 607371.
Art.9. Schimbarea sediului se face prin decizie a Consiliului Director, conform procedurilor legale.
Art.10. Durata de funcţionare a asociaţiei este pe termen nedeterminat, începând cu data înscrierii acesteia în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de la Judecătoria Oneşti. Această durata poate fi modificată pe baza Hotărârii Adunării Generale, dizolvarea şi lichidarea putându-se face în condiţiile legii şi ale statutului Asociaţiei.

CAPITOLUL I
SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

Art.11. Scopul Asociaţiei “Sfântul Ilie- Poiana Sărată” este iniţierea, promovarea, sprijinirea,
realizarea şi coordonarea de proiecte, programe şi activităţi care să contribuie la dezvoltarea zonei localităţii Poiana Sărată, din punct de vedere economic, turistic, educaţional , cultural, social, ecologic şi spiritual.
Asociaţia „Sfântul Ilie – Poiana Sărată” militează pentru: dezvoltarea durabilă a comunităţii; combaterea marginalizării sociale, sărăciei şi suferinţei; trezirea conştiinţei persoanei în comunitate, prin solidaritate şi angajament social; eliminarea disparităţilor sociale şi îmbunătăţirea calităţii vieţii; apărarea drepturilor omului şi valorilor democratice, în spiritul dialogului şi parteneriatului; combaterea sărăciei în duh evanghelic; promovarea solidaritătii, frăţietații şi iubirii, ca deziderate hristice; dezvoltarea unor programe pastoral- misionare si catehetice; apărarea demnităţii persoanei.

Art.12.Pentru realizarea acestui scop, Asociaţia îşi propune următoarele obiective şi activităţi:
1. În domeniul dezvoltării economice a zonei Poiana Sărată şi adiacentă:
a. Amenajarea şi exploatarea, în scop turistic precum şi în folosul locuitorilor satului, a izvoarelor cu apă termală şi a izvoarelor cu apă sărată din zonă;
b. Reabilitarea unor drumuri, poduri şi podeţe;
c. Alimentarea satului cu apă potabilă şi gaze naturale, precum şi realizarea canalizării satului;
d. Colaborarea cu asociaţia composesoratului Poiana Sarată;
e. Conceperea şi implementarea de proiecte cu accesarea fondurilor europene sau din alte surse,
atragerea de investitori , români sau străini, interesaţi în reabilitarea şi dezvoltarea zonei;
f. Realizarea de acţiuni şi proiecte cu privire la diversificarea economiei rurale prin orientarea spre
activităţi agricole sau/ și neagricole, sprijinirea înfiinţării și dezvoltării micro-întreprinderilor și altele;
g. Promovarea spiritului întreprinzător, îmbunătăţirea calităţii vieţii în mediul rural prin susţinerea
creării unor servicii de bază pentru populaţia rurală ;
h. Conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului rural local şi adiacent;
i. Stabilirea de măsuri privind elaborarea şi punerea în aplicare a unei strategii locale de dezvoltare.
2. În domeniul turismului şi protecţiei mediului :
a. Iniţierea, promovarea şi sprijinirea unor proiecte privind căutarea, captarea şi amenajarea, în scop
turistic, a izvoarelor de apă minerală existente, dar şi a altora noi;
b. Amenajarea şi omologarea unor trasee turistice cu locuri de popas, vetre de foc în locuri autorizate,
puncte de colectare a deşeurilor, stâlpi de marcaj, indicatoare turistice, panouri de informare şi altele;
c. Organizarea de excursii pe jos sau călare pentru turişti;
d. Infiinţarea şi administrarea unui centru de informare turistică;
e. Organizarea unor proiecte de dezvoltare turistică locală din punct de vedere tehnic, marketing,
economic şi comercial ;
f. Promovarea turismului ecologic modern, civilizat, a agroturismului şi a sporturilor montane , implicarea tinerilor în activităţi de promovare a potenţialului turistic;
g. Introducerea localităţii în circuitul turistic naţional şi internaţional, întocmirea documentelor şi iniţierea demersurilor pentru declararea localităţii drept “staţiune turistică” ;
h. Participarea în cadrul unor programe turistice naţionale şi internaţionale;
i. Realizarea şi editarea de cărţi, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, bannere, ghiduri, hărţi, pagini web, albume foto, programe informatice şi alte materiale informative şi de promovare turistică a zonei;
j. Educaţia, iniţierea şi participarea în cadrul unor activităţi privind protecţia mediului, animalelor şi calitatea vieţii, pentru protejarea şi îmbunătăţirea patrimoniului local natural, creşterea conştientizării asupra mediului;
k. Stimularea investiţiilor şi promovarea serviciilor de specialitate, turism şi resurse regenerabile pentru energie.
3. În domeniul învăţământului, educaţiei şi culturii :
a. Reabilitarea clădirii şcolii şi a căminului cultural, precum şi finalizarea lucrărilor de modernizare a
internatului şcolii şi a cantinei;
b. Organizarea de cursuri de formare profesională a tinerilor, desfăşurarea de activităţi de consiliere profesională şi îndrumare vocaţională a acestora;
c. Susţinerea iniţiativelor şi programelor publice sau private de investiţii creatoare de locuri de muncă
pentru tinerii satului;
d. Organizarea de tabere tematice pentru copii şi tineri din alte localităţi şi desfăşurarea cu aceştia a
unor activităţi cum ar fi: excursii în zonă, cursuri de dansuri populare, cursuri de călărie, vizitarea unor gospodării ţărăneşti, a unor ferme de animale, meşteşugari locali (fierărie, potcovit, etc.), vizitarea Bisericii Neamului, a Muzeului, a Cimitirului Internaţional al Eroilor din sat, a izvoarelor cu apă sărată; seri de învăţare a unor cântece religioase, seri distractive, activităţi de ecologizare a unor zone, participarea la strânsul fânului, culesul fructelor de pădure, pescuit, etc;
e. Ajutorarea copiilor şi tinerilor fără posibilităţi materiale, pentru a putea continuă studiile şcolare
sau universitare;
f. Sprijinirea “Grădiniţei cu program normal” şi a Formaţiei de dansuri “Mocănaşul” a copiilor din
sat (înfiinţată prin proiectul şcolar “Educaţie patriotică şi artistică prin participarea elevilor la viaţa culturală a comunităţii”);
g. Organizarea de activităţi cultural- educative şi civice cu elevii (nepoţi sau rude ale unor familii de poienari) veniţi în sat pe timpul vacanţelor şcolare;
h. Sprijinirea reabilitării Taberei şcolare de la Poiana Sărată;
i. Extinderea muzeului din şcoală ( prin amenajarea unor săli dedicate bisericii neamului, războiului pentru întregirea neamului, istoriei satului, interiorului unei case tradiţionale, etc) şi înscrierea acestuia în circuitul muzeelor din ţară;
j. Continuarea cercetării istorice şi etnografice a zonei Poiana Sărată, includerea acesteia, în colaborare cu autorităţile locale şi cu instituţii specializate, în proiecte de interes în ceea ce priveşte valorificarea culturală, turistică şi economică în această parte de tranzit între Ardeal şi Moldova;
k. Amenajarea caselor memoriale ale unor fii ai satului care şi-au pus amprenta asupra culturii, ştiinţei şi istoriei naţionale (de exemplu: savantul Ioan Şandru, politicianul Ghiţă Pop şi alţii);
l. Revigorarea şi promovarea tradiţiilor, obiceiurilor şi datinilor locale, înfiinţarea formaţiei de dansuri bătrâneşti tradiţionale şi participarea acesteia, alături de Formaţia de copii “ Mocănaşul”, la festivalurile şi concursurile organizate pe plan local sau naţional;
m. Realizarea a 20 de costume populare tradiţionale (10 de bărbaţi şi 10 de femei), pentru formaţia de dansuri bătrâneşti, reorchestrarea celor 16 melodii ale dansurilor tradiţionale ale satului, asigurarea bazei materiale necesară participării la festivitați, spectacole, concursuri, festivaluri, etc.
n. Organizarea şi desfăşurarea festivităţilor cu ocazia „Sântiliei de la Poiana Sărată”, “ Zilei Eroilor “(Înălţarea Domnului),” Zilelor Oituzului” (15 august- Sf.Maria), “Zilei Naţionale a României” ( 1 Decembrie);
o. Marcarea zilei de 14 octombrie ca “Zi a memoriei refugiului” în vederea cunoaşterii, de către generaţiile tinere, a suferinţelor poienarilor refugiaţi în anul 1940 ;
p. Marcarea, în anul 2016, a împlinirii a 100 de ani de la declanşarea ofensivei armatei române “când s-a trecut graniţa la Poiana Sărată” pentru eliberarea Ardealului, în Războiul de Întregire a Neamului, prin organizarea unor festivităţi cultural-artistice şi militar-religioase, inclusiv prin reconstituirea, cu trupe, a acţiunilor militare desfăşurate în noaptea de 14/15 august 1916, la Poiana Sărată;
q. Realizarea “arborelui genealogic” pentru familiile din sat şi interconectarea lor, acolo unde este cazul;
r. Organizarea de simpozioane, mese rotunde, spectacole artistice şi concursuri pe diferite teme în scopul strângerii de fonduri şi înfiinţarea de ateliere, cluburi, case de tip familial, centre de zi şi rezidenţiale, de recuperare şi îngrijire, cantine sociale, etc;
s. Organizarea de cursuri de învăţare a limbilor străine, calculatoare, etc., pregătirea elevilor pentru verificări parţiale şi examene;
t. Organizarea de reuniuni, tabere tematice, seminarii, excursii de documentare şi turistice, concursuri şi jocuri distractive, manifestări culturale, târguri, festivaluri, spectacole, expoziţii, cursuri de perfecţionare şi schimburi de experienţă în domeniile: port popular, creaţie populară (sculptură în lemn, olărit, împletituri, etc.), arhitectură populară tradiţională, ocupaţii tradiţionale, obiceiuri de sărbători, etc., cu participare internă şi internaţională;
u. Informarea, îndrumarea şi ajutorarea celor interesaţi pentru cunoaşterea şi promovarea drepturilor legale, orientarea şi integrarea socio-profesională prin activităţi informaţionale, educative şi cultural-artistice;
v. Ingrijirea “Cimitirului Internaţional al Eroilor” şi a “Mormântului eroului Locotenent Nicolae Macarie”din sat;
w. Realizarea unui videoclip de prezentare a satului (frumuseţi naturale, obiective turistice, ocupaţii, cultură, istorie, etc), realizarea şi editarea unei publicaţii proprii , broşuri, cărţi, albume de fotografii şi a unor CD-uri despre istoria şi tradiţiile satului, promovarea în mass-media scrisă, audio-vizuală şi pe internet; realizarea unui site propriu pe internet.
4. In domeniul social :
a. Promovarea valorilor umane, a idealurilor creştine ale filantropiei şi comunităţii de iubire,
sporirea participării civice a locuitorilor satului la proiecte şi programe locale, încurajarea şi dezvoltarea voluntariatului, protejarea mediului şi a naturii;
b. Ajutorarea unor bătrâni singuri şi a unor persoane nevoiaşe sau bolnave;
c. Amenajarea şi utilarea unui cabinet medical şi a unui punct farmaceutic în sat;
d. Intreţinerea de relaţii cu publicul şi sfera puterii, a legislativului şi administraţiei la nivel central sau local precum şi în sfera audio-vizualului şi presei scrise, cu privire la nevoile şi problemele cu care se confruntă comunitatea locală;
e. Participarea activă, prin reprezentarea societăţii civile, la şedinţele consiliului local comunal şi diseminarea informaţiilor şi a hotărârilor către comunitate, înfiinţarea unor aviziere de interes public;
f. Organizarea de dezbateri şi manifestaţii publice, marşuri şi alte activităţi de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;
g. Promovarea ideii de implicare, responsabilitate şi voluntariat în comunitate, susţinerea ideii de solidaritate umană şi ajutorare a persoanelor aflate în dificultate, sărace şi defavorizate;
h. Promovarea ideii de cunoaştere şi respectare a drepturilor omului într-o societate de consum marcată de profunde mutaţii structurale, cum este societatea românească;
i.Derularea de activităţi umanitare şi economice pentru ajutorarea persoanelor sărace şi defavorizate;
j. Promovarea, apărarea şi susţinerea respectării drepturilor şi libertăţilor omului, precum şi promovarea şi apărarea drepturilor copilului;
k. Promovarea şi susţinerea familiei – baza solidă a societăţii;
l. Strângere de fonduri pentru copii , bătrâni neajutoraţi, etc.;
m. Activităţi de consiliere, cursuri de calificare şi evaluare profesională pentru tineri şi persoane defavorizate;
n. Infiinţarea unui birou pentru servicii de consiliere şi ajutorare a celor aflaţi în impas;
o. Sprijinirea educaţiei fizice şi a sportului de masă;
p. Derularea de activităţi promoţionale în vederea susţinerii sponsorizărilor;
q. Implicarea în elaborarea proiectelor de acte normative care privesc viaţă economico-socială a populaţiei – prin înaintare de memorii catre autoritati, colaborare cu O.N.G. -uri cu domeniu de activitate asemănător, etc.;
r. Găsirea cailor optime de colaborare cu reţeaua unităţilor sanitare de stat şi private în vederea soluţionării şi rezolvării unor cazuri dificile;
s. Identificarea nevoilor persoanelor fără ocupaţie, reorientarea prin reconversie profesională şi organizarea de cursuri de formare profesională; înfiinţarea unui centru de consiliere profesională;
t. Promovarea voluntariatului, înfiinţarea unor centre de voluntariat ;
u. Atragerea familiilor plecate din sat, sprijinirea copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate;
v. Incurajarea inovării şi modernizarea formelor tradiţionale de know-how sau descoperirea de noi soluţii la problemele rurale persistente;
w. Desfăşurarea de acţiuni de promovare a parteneriatelor publice-private, colaborarea şi organizarea de schimburi de experienţă cu organizaţii similare din ţară şi din străinătate;
x. Sprijinirea valorificării echilibrate şi în folosul locuitorilor satului a resurselor locale.
5. In domeniul spiritual :
a. Organizarea de evenimente cu caracter misionar- pastoral la biserica parohiala cât si in alte locuri adecvate contextului;
b. Realizarea unor programe catehetice cu tinerii participanți la taberele organizate de asociație;
c. Implicarea voluntarilor in evenimentele cu caracter spiritual, in vederea creșterii tezaurului duhovnicesc al Bisericii Ortodoxe;
d. Oficierea cultului liturgic in biserica parohiala la care sa participe tinerii din taberele organizate de asociație;
e. Realizarea unui cerc catehetic-pastoral prin care se vor promova valorile spiritual-morale;
f. Promovarea spiritualitatii ortodoxe prin sesiuni de comunitari.

CAPITOLUL III
MEMBRII ASOCIAȚIEI

Art.13. Asociaţia “Sfântul Ilie-Poiana Sărată” are următoarele categorii de membri: membrii fondatori, membrii asociaţi , membrii simpatizanţi şi membrii de onoare.
Art.14. Membrii fondatori constituie iniţial asociaţia, contribuie la patrimonial acesteia şi asigura, prin organele sale de conducere alese democratic, obţinerea personalităţii juridice de către asociaţie, primirea în rândurile sale a noi membri, precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţilor în vederea îndeplinirii scopului pentru care s-a constituit asociaţia.
Art. 15 . Membrii fondatori ai Asociaţiei sunt:
Nr
crt

Numele şi prenumele

Profesia

Cetăţenia

Domiciliul

Contribuția la patrimoniul inițial (lei)
1 LĂZĂREL SÎNEL Preot Romană Onești,str.Aleea Lalelelor Nr.1, Jud. Bacau 110
2 IONEL GHEORGHE Inginer Romană Sat Poiana Sărată, Comuna Oituz, Jud.Bacau 110
3 PETRESCU MARIAN Ofițer Romană Sat Poiana Sărată, Comuna Oituz, Jud.Bacau 110
4 ȚUȚUIANU GHEORGHE Profesor Romană Sat Poiana Sărată, Comuna Oituz, Jud.Bacau 110
5 VRÂNCEANU LUMINIȚA Economist Romană Mun.Onești, bdul Oituz, bl. 35, ap.41, jud. Bacau 110
6 HUGIANU CIPRIAN Inginer Romană Mun.Sfântul Gheorghe, Str. 1 Decembrie 1918, Nr.9,Bl.48,Sc.G,Ap.10, jud.Covasna 110
7 NAIMAN TATIANA Economist Romană Mun.Onești, Str. Ana Ipătescu, Nr. 2B, Ap.7, jud. Bacau 110

Art. 16. Membrii asociaţi sunt persoane fizice sau juridice, române sau străine, care adera la Asociaţie, ulterior constituirii sale legale, în condiţiile prezentului statut, care contribuie la realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei , la creşterea prestigiului ei, precum şi, prin plata unei cotizaţii, la patrimoniul acesteia.
Art.17. Membrii simpatizanţi ai Asociaţiei, sunt persoane fizice sau juridice, române sau străine, care participă în măsura posibilităţilor, la realizarea obiectivelorAsociaţiei. Aceştia nu sunt obligaţi să contribuie, printr-o cotizaţie, la patrimoniul Asociaţiei şi să participe la Adunările Generale ale acesteia, nu sunt socotiţi la realizarea cvorumului de şedinţa sau a numărului de membri care determină necesitatea existenţei “Comisiei de cenzori” şi nu au drept de vot.
Art.18. Membrii de onoare ai Asociaţiei pot fi orice persoane fizice sau juridice, române sau străine, care datorită activităţii lor în slujba comunităţii şi/sau a sprijinului substanţial în realizarea obiectivelor Asociaţiei, se bucură de o apreciere deosebită din partea membrilor acesteia şi a locuitorilor satului Poiana Sărată.
Art.19. Calitatea de membru de onoare se aprobă, la propunerea Consiliului Director, de către Adunarea Generală.
Art.20. Calitatea de membru al Asociaţiei este personală şi inalienabilă.
Art.21. Primirea în rândul Asociaţiei de noi membri (asociaţi sau simpatizanţi), se face prin semnarea de către solicitant a unei adeziuni, document care se aprobă de către Consiliul Director.
Art.22. Conţinutul “Adeziunii’ (formularul tip) va fi stabilit de către Consiliul Director.
Art.23. Cuantumul contribuţiei lunare, în numerar, a fiecărui membru fondator sau asociat (cotizaţia), este de 5 lei / lună. Modalităţile de plată, evidenţa cotizaţiei, precum şi modificarea cuantumului acesteia se stabilesc prin decizie a Consiliului Director.
Art.24. Încetarea calităţii de membru al Asociaţiei are loc:
a. Prin cerere personală de ieşire din asociaţie, adresată în scris Comitetului Director. Calitatea de membru se pierde efectiv după o lună de la data depunerea cererii, timp în care acesta poate reveni asupra hotărârii sale de a părăsi asociaţia;
b. Prin deces sau punere sub interdicţie;
c. Prin suspendare temporară decisă de Consiliul Director şi înmânată în scris respectivului membru, în cazul defăimării asociaţiei sau a membrilor organelor de conducere şi control, precum şi când acesta săvârşeşte fapte îndreptate împotriva intereselor acesteia. Orice membru are dreptul de a contesta măsură suspendării, în cadrulAdunării Generale;
d. Prin excludere definitivă pentru fapte culpabile grave săvârșite împotriva intereselor asociației. Hotărârea ecluderii definitive este luată de Adunarea Generală a Asociației. Motivarea hotărârii este obligatorie.
e. Că urmare a neplăţii cotizaţiei datorate Asociaţiei timp de un an, după expirarea termenului de 15 zile de la notificarea asociatului respectiv.
Art. 25. Membrii care se retrag sau sunt excluşi nu au nici un drept asupra patrimoniului Asociaţiei.
Art. 26. Răspunderea asociaţilor:
a. Asociaţia răspunde pentru obligaţiile sale cu patrimoniul său care va servi drept garanţie pentru bancă sau instituţia financiară creditoare, în situaţia în care aceasta va contracta credite.
b. Asociaţii nu sunt solidari şi personal răspunzători pentru debitele asociaţiei decât în cazul în care se dovedeşte că au desfăşurat activităţi ilicite în legătură cu acestea.
CAPITOLUL IV
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR ASOCIAŢIEI
Art. 27. Drepturile membrilor fondatori şi ale membrilor asociaţi sunt:
a. De a alege şi a fi aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei, dacă au împlinit 18 ani şi nu au suferit nici o condamnare penală;
b. De a-şi susţine punctele de vedere în faţa oricărui organ de conducere al Asociaţiei;
c. De a fi sprijiniţi, la cerere, în limita posibilităţilor asociaţiei, în unele demersuri şi interese
personale;
d. De a-şi exprima liber opiniile despre activitatea Asociaţiei , în cadrul Adunării Generale sau a Comitetului Director , de a face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii şi de a contribui la realizarea obiectivelor stabilite;
e.De a lua parte la adunările generale, consfătuirile, întâlnirile, conferinţele şi activităţile asociaţiei;
f. De a pune în discuţie, prin includerea pe ordinea de zi a Adunării Generale, orice subiect care are legătură cu activitatea asociaţiei;
g. De a-şi exprima prin vot opţiunea faţă de proiectele de hotărâri ale Adunării Generale;
h. De a folosi, exclusiv în scopul îndeplinirii activităţilor Asociaţiei, mijloacele aflate în patrimonial acesteia.
Art. 28. Drepturile membrilor simpatizanţi şi ale membrilor de onoare sunt:
a. Să participe, fără drept de vot la Adunările Generale ale Asociaţiei;
b. Să participle la acţiunile organizate de Asociaţie;
c. Să fie informaţi despre activităţile Asociaţiei.
Art. 29. Obligaţiile membrilor Asociaţiei sunt:
a. Să participe la Adunările Generale (cu excepţia membrilor de onoare şi a membrilor simpatizanţi);
b. Să contribuie la promovarea numelui şi imaginii Asociaţiei şi să nu le denigreze prin declaraţii
sau fapte care le-ar putea afecta această imagine şi nume;
c. Să respecte statutul Asociaţiei, hotărârile Adunării Generale şi deciziile Comitetului Director şi să contribuie, prin aportul şi activitatea lor, la realizarea scopului şi a obiectivelor Asociaţiei.
d.Să achite la timp cotizaţia satabilită(cu excepţia membrilor de onoare şi a membrilor simpatizanţi);
e. Să participe şi să se implice activ în acţiunile iniţiate de asociaţie (cu excepţia membrilor de onoare);
f. Să nu folosească bunurile Asociaţiei în scopuri personale sau contrare hotărârilor sau deciziilor Asociaţiei;
g. Să militeze pentru realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei;
h. Să nu întreprindă acţiuni care ar putea implica în vreun fel Asociaţia, fără împuternicire din partea unuia din organele de conducere ale Asociaţiei;
i. Să nu întreprindă acţiuni care prin natural lor ar leza scopul şi interesele Asociaţiei;
j. Să nu desfăşoare, în cadrul Asociaţiei sau cu ocazia manifestărilor cu caracter civic, activităţi de propagandă politică faţă de alţi membri ai asociaţiei sau faţă de terţe persoane aflate în legătură profesională cu Asociaţia.
CAPITOLUL V
CONDUCEREA, ADMINISTRAREA ŞI CONTROLUL ACTIVITĂŢII ASOCIAŢIEI

Art. 30. Organele de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei sunt:
 Adunarea Generală;
 Consiliul Director;
 Cenzorul sau dupa caz, comisia de cenzori.
Art. 31. Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociaţiei fiind compusă din
totalitatea membrilor săi, cu excepţia membrilor simpatizanţi şi a membrilor de onoare şi are drept de control permanent asupra Consiliului Director şi al Cenzorului (Comisiei de cenzori).
Art. 32. Adunarea Generală se întruneşte în şedinţe ordinare sau extraordinare.
Art. 33. Adunarea Generală se întruneşte în şedinţa ordinară o dată pe an, de regulă în luna decembrie.
Art. 34. Adunarea Generală se întruneşte în şedinţa extraordinară ori de câte ori trebuie rezolvate probleme care ţin de competenţa sa şi care nu suferă amânare.
Art. 35. Competenţele Adunării Generale :
a. Stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei;
b. Modifică „ Actul constitutiv” şi „Statutul” Asociaţiei;
c. Alege şi revocă Consiliul Director şi Cenzorul (Comisia de cenzori). În caz de necesitate, între
sesiunile ordinare ale Adunării Generale, cenzorul sau comisia de cenzori sunt aleşi de Comitetul Director, urmând a fi confirmaţi sau infirmati în proxima Adunare Generală.
d. Aprobă excluderea membrilor, în condiţiile prezentului Statut ;
e. Dezbate şi aprobă bugetul anual şi execuţia bugetară din anul anterior, pe baza propunerii şi a raportului prezentat de Consiliul Director şi Cenzor;
f. Aprobă recompensarea cu sume băneşti sau alte stimulente a membrilor săi sau a altor persoane nemembre, pentru activitatea lor în interesul Asociaţiei;
g. Hotărăşte înfiinţarea de filiale şi sucursale, afilierea la federaţii şi intrarea Asociaţiei ca membru în altă Asociaţie, fuziunea sau divizarea asociaţiei;
h. Aprobă dizolvarea şi lichidarea asociaţiei şi numeşte lichidatorul;
i. Hotărăşte angajarea patrimoniului Asociaţiei;
j. Controlează legalitatea şi aprobă înfiinţarea de societăţi comerciale proprii, al căror obiect de activitate este în strânsă legătură cu scopul şi obiectivele asociaţiei;
k. Orice alte competenţe prevăzute în lege sau în statut.
Art. 36. Reguli privind organizarea şi funcţionarea Adunării Generale:
1. Şedinţa ordinară a Adunării Generale se covoaca , anual , de regulă în luna decembrie, de către Preşedintele Consiliului Director al Asociaţiei.
2. Şedinţa extraordinară a Adunării Generale se convoacă de către preşedintele Consiliului Director, sau de cel puţin o treime din numărul membrilor fondatori şi asociaţi.
3. Convocarea se va face cu cel puţin 15 zile înaintea datei fixate pentru întrunire, printr-un convocator scris, care va cuprinde data, ora, locul şi ordinea de zi. Acesta va fi adus la cunoştinţă membrilor Asociaţiei prin postare pe site-ul acesteia, prin afişare la sediul asociaţiei , precum şi în diferite locuri publice din satul Poiana Sărată.
4. Lucrările Adunării Generale vor fi conduse de Preşedintele Consiliului Director.
5. Adunarea Generală este legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din totalul membrilor cu drept de vot ai Asociaţiei şi adopta hotărâri cu votul a jumătate plus unu din membrii prezenţi. Fiecare membru fondator sau asociat are dreptul la un singur vot.
6. În cazul în care la prima convocare şedinţa Adunării Generale nu se poate ţine din cauza neintrunirii numărului de membri prevăzut mai sus, această se va convoca în cel mult 7 zile calendaristice. În această situaţie şedinţa se consideră valida, indiferent de numărul membrilor participanţi, iar hotărârile vor fi adoptate cu jumătate plus unu din voturile membrilor prezenţi, oricare ar fi numărul acestora.
7. Membrii Adunării Generale pot delega dreptul de vot către un alt membru al Asociaţiei, prin procura scrisă sau îşi vor exprima votul prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, documente care se vor anexă la procesul-verbal al şedinţei. Un membru al Adunării Generale nu va putea primi mai mult de 2 procuri. Membrii care şi-au exprimat dreptul de vot prin intermediul delegării sau scrisorilor recomandate vor fi consideraţi prezenţi în şedinţa.
8.Hotărârile se adoptă prin vot deschis, exceptând cazurile în care Adunarea Generală hotărăşte altfel.
9. Hotărârile de dizolvare , lichidare, fuziune sau divizare ale Asociaţiei se iau cu votul favorabil a două treimi din numărul membrilor cu drept de vot. Astfel de hotărâri nu se pot lua decât dacă au fost incluse în convocatorul şedinţei Adunării Generale.
10. Membrul asociaţiei care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale sau a Consiliului Director, este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi, până la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.
11. Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale statutului sunt obligatorii pentru toţi membrii Asociaţiei, chiar şi pentru cei care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.
12. Hotărârile Adunării Generale contrare legii, Actului constitutiv sau Statutului, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii asociaţi sau fondatori care nu au luat parte la şedinţa Adunării generale sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze această în procesul verbal de şedinţa, în termen de 15 zile de la data când a avut loc şedinţa.
13. Hotărârile necontestate sunt definitive .
Art. 37. Consiliul Director este organul executiv de conducere şi administrare curentă al Asociaţiei.
Art. 38. Consiliul Director este alcătuit dintr-un număr de 7 membri aleşi individual de Adunarea Generală pentru o perioada de 2 ani . Aceştia sunt reeligibili.
Art. 39. Membrii Consiliului Director pot fi aleși și dintre persoane din afara Asociaţiei, în limita a cel mult o pătrime din componența consiliului.
Art. 40. Dupa alegerea membrilor Consiliului Director de catre Adunarea Generală, în prima şedinţa a acestuia, se aleg individual, preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul.
Art. 41. Preşedintele Consiliului Director este preşedintele Asociaţiei, preotul paroh al parohiei Poiana Sarata.
Art. 42. Consiliul Director poate fi reconfirmat în întregime pentru un nou mandat, fără ca membrii săi să mai fie aleşi individual, dacă aşa hotărăşte Adunarea Generală.
Art. 43. Calitatea de membru în Consiliul Director se exercită personal, nefiind admisă împuternicirea altor persoane cu exercitarea drepturilor sau îndeplinirea obligaţiilor decurgând din această calitate.
Art. 44. În cazul încetării din orice motive a calităţii de membru în Consiliul Director, locul vacant va fi ocupat prin cooptarea unuia dintre membrii fondatori sau asociaţi , numit de Preşedintele Asociaţiei, până la proxima Adunare Generală.
Art. 45. În cazul vacanţei postului de Preşedinte, Consiliul Director va desemna pe un membru al sau drept Preşedinte interimar până la proxima Adunare Generală. Completarea numărului statutar de membri se va face conform Art.44.
Art. 46. Membrul Consiliului Director care într-o anumită problemă supusă hotărârii Consiliului Director este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi, până la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.
Art. 47. Nu poate fi membru al Consiliului Director o persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă Asociaţia are ca scop sprijinirea acelei instituţii publice.
Art. 48. Deciziile Consiliului Director, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în prezentul statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii acestuia care nu au luat parte la şedinţa consiliului sau care au votat împotriva şi au cerut să se insereze această în procesul verbal de şedinţa, în termen de 15 zile de la dată când a avut loc şedinţa. Deciziile necontestate în termenul de mai sus sunt definitive şi nu mai pot fi atacate în justiţie.
Art. 49. Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat sau membru fondator ori sunt străine asociaţiei, care să încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei sau să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.
Art. 50. Consiliul director poate decide organizarea unor grupuri de lucru pe domenii de activitate, responsabile de rezolvarea unor obiective ale Asociaţiei.
Art. 51. Consiliul Director se întruneşte în şedinţe ordinare, de regulă, o dată pe lună. Şedinţele extraordinare se convoacă, la nevoie, de către Preşedinte sau cel puţin 3 dintre dintre membrii Consiliului Director. Convocarea se face de către Preşedinte cu cel puţin 3 zile înainte de dată întrunirii, prin orice mijloc de comunicare, aducându-se la cunoştinţă şi ordinea de zi a şedinţei.
Art. 52. Şedinţele Consiliului Director se consideră legal constituite dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din membri, deciziile luându-se cu jumătate plus unu din numărul celor prezenţi. În anumite situaţii, Consiliul Director se poate întruni în teleconferinţă prin intermediul mijloacelor moderne de telecomunicaţii (telefon, radio, internet, etc.).
Art. 53. Hotărârile şedinţelor Consiliului Director se vor consemna într-un proces- verbal semnat de cei prezenţi. În cazul teleconferinţei, procesul- verbal trebuie semnat de toţi membrii participanţi în termen de zece zile de la dată şedinţei. Hotărârile se vor aduce la cunoştinţă membrilor absenţi în termen de zece zile prin grijă Preşedintelui Asociaţiei.
Art. 54. Consiliul Director este răspunzător pentru întreaga activitate în faţa Adunării Generale. Fiecare membru al Consiliului Director este individual răspunzător şi responsabil pentru actele şi faptele sale în cazul încălcării legislaţiei sau a Statutului.
Art. 55. Consiliul Director are următoarele atribuţii:
a. Asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale;
b. Organizează convocarea Adunării Generale şi pregăteşte agenda şedinţelor acesteia;
c. Supune aprobării Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei;
d. Gestionează proiectele Asociaţiei şi răspunde de asigurarea activităţilor curente şi de finanţarea acestora;
e. Acceptă în numele Asociaţiei donaţiile şi legatele condiţionate;
f. Aprobă proiectele care vor fi supuse spre finanţare;
g. Decide desfăşurarea de activităţi economice directe, care sunt în strânsă legătură cu scopul şi obiectivele Asociaţiei;
h. Hotărăşte schimbarea sediului Asociaţiei;
i. Stabileşte cuantumul cotizaţiei de membru;
j. Aprobă primirea de noi membri în asociaţie;
k.Tine evidenţă, pe categorii, a membrilor asociaţiei şi a situaţiei încasării cotizaţiei; constată încetarea de drept a calităţii de membru activ (cf.Art.24 ) a unei persoane şi notifică Adunarea Generală la proxima şedinţă;
l.Elaborează şi înaintează Guvernului României, după trei ani de la înfiinţare, documentele prevăzute în Cap. VI din „O.G. 26/ 2000 (actualizată), privind asociaţiile şi fundaţiile”, prin care se solicită recunoaşterea Asociaţiei „Sfântul Ilie-Poiana Sărată” ca fiind „De utilitate publică”;
m. Incheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei , prin preşedintele Consiliului Director (care este Preşedintele Asociaţiei) sau prin alte persoane împuternicite conform Art. 49;
n. Aprobă organigrama şi politica de personal a Asociaţiei; aprobă acordarea de distincţii, diplome, burse, indemnizaţii şi salarii, conform legislaţiei în materie şi a prezentului Statut; aprobă regulamentele de ordine interioară care se impun pentru buna funcţionare a asociaţiei;
o.Angajează contabilul Asociaţiei ;
p.Indeplineşte orice alte atribuţii stabilite de către Adunarea Generală sau cerute de activitatea curentă a Asociaţiei.
Art. 56. Preşedintele Asociaţiei are următoarele atribuţii:
a. Reprezintă Asociaţia în relaţiile cu persoanele fizice sau juridice, române sau străine, autorităţile şi instituţiile publice locale şi centrale, mass-media scrisă şi audio vizuală, precum şi în faţa organelor de justiţie;
b. Prezidează şedinţele Consiliului Director şi ale Adunării Generale;
c. Exercită întreaga sa autoritate şi competenţă pentru a determina înfăptuirea scopului şi obiectivelor Asociaţiei;
d. Incheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
e. Prezintă Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului raportul de activitate anuală şi execuţia bugetară, după aprobarea acestora de catre Adunărea Generală.
Art. 57. Preşedintele Asociaţiei poate delega, parţial sau total atribuţiile sale, pentru perioade
determinate de timp, unui membru al Consiliului Director al Asociaţiei, precizând în scris sfera, durata şi limitele competenţelor, răspunzând solidar de actele şi faptele mandatarului său.
Art. 58. Vicepreşedintele îndeplineşte atribuţiile preşedintelui, în lipsa acestuia, în baza unui mandat scris.
Art. 59. Secretarul îndeplineşte următoarele atribuţii:
a. Organizează arhiva şi evidenţa statistică a dispoziţiilor şi hotărârilor;
b. Asigură procedura de convocare a Consiliului Director, a lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor şi redactează hotărârile şi deciziile adoptate;
c. Indeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Preşedinte şi Vicepreşedinte.
Art. 60. Cenzorul (comisia de cenzori) este organul de control financiar intern al Asociaţiei.
Art. 61. Cenzorul trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii.
Acesta este numit în funcţie de către Adunarea Generală pentru o perioadă de doi ani.
Art. 62. Membrii Comitetului Director nu pot fi cenzori.
Art. 63. În situaţia în care Asociaţia are mai mult de 100 de membri cu drept de vot, până la data întrunirii ultimei Adunări Generale, controlul financiar intern se se exercită de către o comisie de cenzori, care va fi aleasă în prima şedinţă a Adunării Generale.
Art. 64. Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr de 3 (trei)membri, din care cel puţin unul dintre ei trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii.
Art. 65. Pentru activitatea depusă cenzorul poate primi o indemnizaţie. Cenzorul poate renunţă la funcţia sa cu un preaviz de 30 de zile, el fiind răspunzător pentru retragerea intempestivă şi pentru eventualele neglijenţe în îndeplinirea atribuţiilor lui.
Art. 66. Consiliul Director are obligaţia să pună la dispoziţia cenzorului orice documente sau informaţii cerute de acesta în vederea controlării activităţii financiare a Asociaţiei.
Art. 67. Cenzorul, chiar dacă nu este membru al Asociaţiei, are dreptul să participe la şedinţele Adunării Generale sau ale Consiliului Director , fără a avea însă drept de vot.
Art. 68. Cenzorul (comisia de cenzori) are următoarele atribuţii:
a. Verifică activitatea financiar-contabilă a Asociaţiei şi modul în care este administrat patrimoniul acesteia şi al structurilor teritoriale;
b. Verifică concordanţa cheltuielilor efectuate cu bugetul de venituri şi cheltuieli şi programele aprobate;
c. Prezintă Adunării Generale un raport anual referitor la situaţia financiară a Asociaţiei;
d. Indeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

CAPITOLUL VI
RESURSELE PATRIMONIALE ALE ASOCIAŢIEI
Art.69. Patrimoniul iniţial (fondul constitutiv) este de 770 lei , constituit din contribuţia
membrilor fondatori, conform tabelului de la Art.15.
Art.70. Patrimoniul Asociaţiei se compune din bunuri mobile şi imobile, mijloace băneşti şi titluri de valoare.
Art.71. Veniturile asociaţiei vor proveni din:
a. Cotizaţiile membrilor ;
b. Dobânzile şi dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legale;
c. Dividentele societăţilor comerciale înfiinţate de către Asociaţie. Aceste dividente, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei;
d. Veniturile realizate din activităţile economice directe;
e. Donaţii, sponsorizări, finanţări sau legate (moşteniri) ale persoanelor juridice sau fizice, române sau străine;
f. Resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau bugetul local, precum şi din fonduri europene;
g. Alte venituri prevăzute de lege .
Art. 72. Asociaţia, prin hotararea Adunarii Generale sau, dupa caz, prin decizie a Comitetului Director, poate refuza orice donaţie, sponsorizare sau legat (moştenire) oferite în termeni inacceptabili sau care contravin cu scopul şi obiectivele asociaţiei.
Art. 73. Gestiunea Asociaţiei se ţine în conformitate cu legislaţia în vigoare. Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie, cu excepţia anului înfiinţării Asociaţiei, când acesta începe la data constituirii şi se termină la 31 Decembrie.
Art. 74. Gestiunea financiară se ţine de personal calificat şi poate fi controlată de Preşedintele şi Cenzorul Asociaţiei .
Art. 75. Asociaţia poate avea conturi în lei şi valută, în condiţiile legii.
Art. 76. Operaţiunile financiare ale Asociaţiei se vor face cu semnătura Preşedintelui acesteia sau a persoanelor investite de Consiliul Director cu drept de semnătură.

CAPITOLUL VII
DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI
Art. 77. Asociaţia se dizolvă astfel:
a. De drept;
b. Prin hotărârea judecătorească;
c. Prin hotărârea Adunării Generale.
Art. 78. Asociaţia se dizolvă de drept prin:
a. Implinirea duratei pentru care a fost constituită;
b. Realizarea sau după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă
în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
c. Imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director, în conformitate cu Statutul Asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit Statutului, Adunarea Generală sau Consiliul Director trebuia să se constituie;
d. Reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege (3 membri), dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.
Art. 79.Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie se află sediul asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate.
Art. 80. Asociaţia se dizolvă prin hotărâre judecătorească :
a. Când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
b. Când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c. Când Asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d. Când Asociaţia a devenit insolvabilă. Instanţa competenţă să hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscripţia căreia Asociaţia îşi are sediul.
Art. 81. Asociaţia se dizolvă prin hotărârea Adunării Generale, în condiţiile prevederilor Art. 36, pct. 9 din prezentul Statut.
Art. 82. În termen de 15 zile de la data şedinţei de izolvare, hotărârea Adunării Generale se depune la judecătoria în a cărei crcumscripţie teritorială îşi are sediul Asociaţia, pentru a fi înscrisă în „Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor”.
Art. 83. În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urmă lichidării acesteia se vor transmite Parohiei Ortodoxe Poiana Sărată, prin proces-verbal de predare-preluare.
Art. 84. Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.
Art. 85. Procedura de lichidare a Asociaţiei este cea prevăzută în dispoziţiile legale în materie.
Art. 86. La dată numirii lichidatorilor, mandatul Consiliului Director încetează.
Art. 87. Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului (comisiei de cenzori) .
Art.88. Asociaţia încetează să existe la dată radierii din “Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor “.
CAPITOLUL VIII
DISPOZIŢII FINALE
Art. 89. În realizarea scopului si obiectivelor propuse Asociaţia intră în relaţii cu organizaţii,
organisme, instituţii, societăţi comerciale sau civile, din ţară şi străinătate, stabilind raporturi de colaborare şi parteneriat.
Art. 90. Modificarea Actului constitutiv sau a Statutului Asociaţiei se face prin înscrierea modificării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Asociaţia;
Art. 91. Cererea de înscriere a modificării va fi însoţită de hotărârea Adunării Generale, iar în cazul modificării sediului, de decizia Consiliului Director.
Art. 92. Fuziunea sau divizarea Asociaţiei „Sfântul Ilie-Poiana Sărată” se face în conformitate cu prevederile legale în materie, prin hotărârea Adunării Generale, încondiţiile Art. 36, pct. 9 din prezentul Statut.
Art. 93. Prezentul Statut a fost redactat în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentului CE nr. 1698/2005 al Consiliului Uniunii Europene şi Tratatului de Aderare, semnat la Bruxelles, în data de 31 martie 2005 .
Art.94. Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziţii legale în vigoare.
SEMNĂTURILE MEMBRILOR FONDATORI

Data: 15.11. 2013 POIANA SĂRATĂ

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.