Titlul 2 al Legii XIX/1989 privitor la composesorate

Reglementări privind gospodărirea pădurilor și terenurilor composesoratelor și ale foștilor arendași în a căror propriete indivizibilă se află

 • 25. Gospodărirea pădurilor și terenurilor composesoratelor și ale foștilor arendași, în înțelesul reglementărilor prezentei legi se efectuează de către adunarea proprietarilor comuni. Hotărârile adunării proprietarilor comuni vor fi puse în aplicare de președinte și organele executive ( cei aleși în funcții, administrator de pădure, casier, etc. ) Adunarea proprietarilor comuni are dreptul să însărcineze pe președinte și organele executive, prin statut, cu o parte din competențele sale ce decurg din prezenta lege.
 • 26. Adunarea proprietarilor comuni este reprezentată în fața instanțelor, a organelor administrative și în măsura care pădurile și terenurile deținute în comun sunt în
  administrarea  statului, a biroului regal de stat pentru păduri, de către președinte. În
  cazuri excepționale, reprezentarea se poate face și de către un reprezentant împuternicit în comun în acest sens.

 • 27. Adunarea proprietarilor comuni se convoacă de către președinte. Se poate convoca la intervalul prevăzut de statut, sau când apare necesitatea convocării, ori atunci când se dorește de o zecime dintre membrii proprietari comuni, cu declararea motivului.  Ziua adunării, cu menționarea chestiunii, va fi anunțată public cu cel puțin 15 zile înainte.  În sensul prezentei legi, statutul poate prevedea ca anunțul să poată fi făcut și prin alte   metode. Ședința este condusă de președinte, cu excepția cazului ăn care reprezentantul   comitetului administrativ este prezent, în acest caz prezidează reprezentantul comitetului   administrativ. Hotărârile adunării se pronunță de către președinte și tot el se îngrijește ca acestea să fie aduse la cunoștință și puse în aplicare.   Pentru punerea în aplicare a hotărârilor autorităților, mșsurile care nu sunt în atribuțiile   adunării, vor fi luate de președinte.
 • 28. În cadrul adunării, drept de vot au proprietarii reali. La adoptarea hotărârilor adunării, dacă prezenta lege nu prevede altfel, decide   majoritatea proprietarilor comuni funcție de proporția părților deținute.  Cei absenți de la adunare, se consideră că au aderat la decizia adusă de majoritatea    prezentă.  În cazuri importante, se poate cere de către o pătrime din proprietarii comuni,   suspendarea luării unei hotărâri și se poatecere delegarea unui reprezentant al autorității   pentru a conduce adunarea.   În cazul în care proprietatea de pădure sau terenuri a proprietarilor comuni este în   administrarea statului , la adunarea proprietarilor comuni pot participa și reprezentanți ai   oficiului regal de stat pentru păduri, dar aceștia nu au drept de vot.    §29.  Despre cei îndreptățiți la vot, se va întocmi tabel cu menționarea părților deținute.  Dacă părțile deținute nu pot fi stabilite, cei îndreptățiți își vor exercita dreptul de vot în   mod egal ca proporții, până când proporțiile drepturilor nu vor fi stabilite în instanță.    În cazul în care dreptul sau îndreptățirea cuiva la folosința pădurilor sau terenurilor este   pusă la îndoială, punerea acestora pe listele cu cei îndreptățiți la vot se decide de   adunarea proprietarilor comuni.  La luarea acestor decizii, cel în cauză nu poate să voteze.
 • 30. Competențele adunării proprietarilor comuni privind pădurile de folosință comună și terenurile, stabilite prin prezenta lege, nu se exercită în ceea ce privește înstrăinarea,   împărțirea pe persoane, sau punerea sub sarcini a acestora.  Această dispoziție nu exclude însă ca adunarea proprietarilor comuni să dispună măsuri în   cazul unor borne de hotar dacă e nevoie de corectarea sau îndreptarea acestora, ca   urmare a unor litigii.
 • 31. Veniturile provenite de la pădurile de folosință comună și de la terenuri, în măsura în care acestea provin din utilizarea planificată și alte beneficii normale, după plata taxelor   comune, se poate împărți între cei îndreptățiți, în proporția participației.  Dacă însă în pădurile de folosință comună și pe terenuri au fost utilizări altele decât cele   prevăzute în utilizarea planificată, ministrul agriculturiipoate dispune ca din veniturile   excepționale astfel obținute, partea de venit corespunzătoare să fie depusă spre   fructificare, iar partea rămasă să fie utilizată conform primului aliniat al prezentului   paragraf, împărțită la atâția ani câți ar acoperi venitul excepțional rămas, calculat în cazul   utilizării planificate; – sau venitul excepțional poate să fie utilizat pentru investiții   economice, cumpărarea de bunuri imobile sau plata de datorii. (1)
 • 32. Dacă nu se pot acoperi plățile din veniturile din pădurile de folosință comună și din terenuri taxele și cheltuielile, adunarea proprietarilor comuni poate stabili contribușii, sau   poate hotărâ plata în natură prin muncă în comun pentru îndeplinirea plății obligațiilor   economice.  §33.   Contribuțiile stabilite se calculează, respectiv se încasează pe modelul taxelor generale;   dar se contabilizează separat și se predau la casieria proprietarilor comuni; adunarea   proprietarilor comuni poate însă colecta contribuții și prin intermediul organelor sale   executive.  §34.   Cantitatea și valoarea masei lemnoase ce urmează valorifica în baza hotărârii   proprietarilor comuni, în cazul în care pădurea se află în administrarea statului, se   evalueazăde către oficiul regal maghiar pentru păduri, în alte cazuri de către ofițerul silvic   care se ocupă de administrare, iar înainte de vânzare se stabilesc cu precizie și de   asemenea înainte de vânzare se stabilesc și celelalte condiții de vânzare.
 • 35. Regulamentul care are la bază prezenta lege, stabilește ca produsele lemnoase pentru necesitatea populației locale să se livreze periodic, în cantități mici, conform unei   reglementări de preț.  Reglementarea de preț se stabilește anual de adunarea proprietarilor comuni, pe baza    propunerilor oficiului regal maghiar pentru păduri, respectiv a ofițerului forestier   însărcinat cu administrarea.
 • 36. Acea parte a produselor din lemn ce nu se poate valorifica conform modalităților descrise în §35, se va vinde prin licitație publică.  Orice altă metodă, ca excepție, se poate aplica doar dacă aceasta este decisă de votul a   cel puțin trei pătrimi din totalul proprietarilor comuni cu drept de vot.  La această decizie contează votul individual ca număr, iar în cele trei pătrimi de voturi nu   se includ persoanele absente.  Bunuri din lemn cu valoare estimată de peste 2000 de coroane, nu pot fi vândute în afara   procesului de licitație publică, decât cu acordul consiliului administrativ.  §37.   La stabilirea condițiilor de licitație sau a celor contractuale, la stabilirea modului de   anunțare, la controlol executării anunțului, cât și la licitația propriu-zisă, se poate implica   și reprezentantul consiliului administrativ; dacă din totalul proprietarilor comuni cu drept   de vot, luat ca număr, o pătrime o cere, acesta este obligat să colaboreze.  Data și condițiile licitașiei trebuie anunțate cu cel puțin 15 zile înainte.
 • 38. Dacă la prima licitație nu se ajunge la valoarea estimată, se anunță o a doua licitație, și doar dacă nici la a doua licitație nu se atinge valoarea estimată, se poate accepta o   propunere de valoare estimată mai mică.  Dacă valoarea estimată depășește suma de 2000 de coroane, o propunere de valoare   estimată mai mică se poate accepta doar prin votul a trei pătrimi din numărul celor   prezenți și cu drept de vot, în cadrul adunării proprietarilor comuni. La această decizie,   voturile și majoritatea se calculează conform §36, alin. 3.
 • 39. Dacă valoarea estimată depășește 2000 de coroane, proprietarii comuni au obligația de a înainta anunțul, în care se specifică faptul că nu se acceptă oferte ulterioare, către   comitetul de administrare; comitetul de administrare are dreptul să dispună înaintea   licitației sau pâna la 8 zile după licitație, ca documentele de licitație să fie înaintate către   comitet după licitație, în vederea verificării din oficiu a procedurilor de licitație. Comitetul   de administrație are obligația de a comunica adunării proprietarilor comuni, în termen de   30 de zile de la înaintarea documentelor, hotărârea despre rezultatul verificărilor privind   procedurile de licitație; dacă în acest interval de timp comitetul de administrație nu   acționează, se pot face următorii pași necesari desfășurării procedurilor de licitație.
 • 40. Președintele și celelalte organe executive conform §25 sunt aleși în ședința proprietarilor comuni convocată în temeiul §27, în modalitatea stabilită pentru aducerea de decizii.   Președintele ales este prezentat consiliului administrativ în termen de 8 zile de la   alegere.(1)  Dacă se omite alegerea președintelui și a organelor executive conform §25 și prezentarea   președintelui, consiliul administrativ convoacă o ședință a proprietarilor comuni, în   vederea alegerilor. Dacă și de această dată alegerile eșuează, se vor numi președinte și   organe executive interimar, în conformitate cu competențele, persoane din cadrul   proprietarilor comuni care îndeplinesc condițiile, sau persoane din afară care sunt   potrivite.
 • 41. Dacă proprietarii comuni nu se prezintă la ședința convocată de președinte, sau dacă la punctele de la ordinea de zi nu se aduc decizii, ori dacă nu se fac demersurile necesare   pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor definitive ale consiliului administrativ, consiliul   administrativ are dreptul să delege atribuțiile adunării către președinte.(2)
 • 42. Dacă președintele nu își îndeplinește obligațiile prevăzute la paragrafele 25, 26, 27 și 41,  consiliul administrativ are dreptul să îl îndepărteze din funcție și să convoace adunarea   proprietarilor comuni pentru alegerea unui nou președinte.
 • 43. Până când se realizează organizarea finală ( §48 ), proprietarii comuni au obligația ca în decurs de două luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să aleagă un președinte, și în   măsura în care au deja președinte, să îl împuternicească cu atribuțiile conforme cu   prevederile prezentei legi, iar președintele ales, respectiv cel împuternicit, trebuie să fie   prezentat consiliului administrativ.  Dacă proprietarii comuni nu îndeplinesc această obligație, se aplică prevederile legale   conform §40.
 • 44. Regulamentul amintit la §25 se va întocmi de maniera celor prevăzute la luarea deciziilor în adunarea proprietarilor comuni convocată conform §27.  În regulament, în afara stabilirii precise a suprafețelor de pădure și de terenuri, mai   trebuie stabilite:  sediul adunării proprietarilor comuni, organizarea și competențele acesteia  competențele președintelui  drepturile și obligațiile organelor executive care pun aplicare hotărârile adunării proprietarilor comuni  modalitatea și condițiile de angajare a angajaților, precum și instrucțiunile de serviciu ale angajaților  acele reguli care se aplică în cazul neândeplinirii sau a procedării neregulamentare în ceea ce privește punctele b), c) și d) din prezentul paragraf, în vederea asigurării funcționării fără probleme a administrării  regulile privind valorificarea produselor din  pădure și altor beneficii  modalitatea de cheltuire ți de colectare a costurilor comune  regulile de manevrare a mărfurilor și banilor  regulile de împărțire a beneficiilor din bunurile în natură din pădure și a veniturilor în bani încasate  Aceste prevederi ale regulamentului nu pot să nu fie în acord cu dispozițiile paragrafelor   25 – 43.(1) 
 • 45. Proprietarii comuni sunt obligați ca în răstimp de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să întocmească lista cu membrii cu drept de vot și să stabilească   regulamentul, să înainteze către consiliul administrativ lista ăn două exemplare, iar   regulamentul în trei exemplare.  La întocmirea listei și la stabilirea regulamentului, poate colabore și un delegat din partea   consiliului administrativ.
 • 46. Lista membrilor cu drept de vot, va fi analizată de consiliul administrativ doar în cazul unor eventuale plângeri fondate.  În chestiunile privind plângerile, se va lua o decixie în acord cu practica precedentă și în   funcție de aceste decizii, se vor efectua și eventualele corecții necesare, pe ambele   exemplare ale listei.  Regulamentul, după consultarea și a oficiului regal maghiar pentru păduri și a   inspectoratului forestier regal maghiar, va fi înaintat de consiliul administrativ ministrului   agriculturii, împreună cu propria opinie.  Ministrul agriculturii va modifica eventualele articole din regulamentul înaintat, care   contravin legii sau ordinelor; în cazul altor nereguli, ministrul poate solicita modificarea   regulamentului sau întocmirea unui alt regulament, stabilind și termenul limită.  Un exemplar din lista lșsată neschimbată sau corectată și un exemplar din regulamentul   aprobat de ministrul agriculturii se păstrează de către consiliul administrativ, iar câte un   exemplar va fi trimis președintelui.(2)
 • 47. Dacă proprietarii comuni nu transmit lista cu membrii cu drept de vot sau regulamentul în termenul legal potrivit §45, respectiv stabilit de ministrul agriculturii conform §47,   deciizia privind alcătuirea listei membrilor cu drept de vot revine temporar consiliului   administrativ, iar regulamentul este stabilit temporar de ministrul agriculturii, pe baza   propunerilor consiliului administrativ.
 • 48. Lista membrilor cu drept de vot și regulamentul stabilit, respectiv aprobat, împreună cu hotărârea privind aprobarea de către ministrul agriculturii, va trebui publicată în termen   de 15 zile de la sosire.  Dacă în termen de 15 zile nu se primește vre-o contestație privind hotărârea ministrului   agriculturii asupra aprobării respectiv stabilirii regulamentului, sau dacă o eventuală   contestație este soluționată, în termen de 30 de zileregulamentul intră în vigoare, prin   ședința convocată în acest scop a proprietarilor comuni.  Prin intrarea în vigoare a regulamentului, președintele comunicat, ori cel delegat,   respectiv organele executive utilizate până atunci de proprietarii comuni, conform §43, își   încetează activitatea, iarproprietarii comuni au obligația, cu ocazia ședinței convocate   pentru intrarea în vigoare a regulamentului, să aleagă un președinte și organele       executive, iar în scopul organizării finale, e necesar să facă și alte demersuri.  Dacă proprietarii comuni nu își respectă obligația prevăzută la aliniatul doi al prezentului    paragraf, se produc urmările legale de la §40, aliniatul doi.
 • 49. În cartea funciarătrebuie menționat că folosința comună a pădurilor și terenurilor ce cad sub incidența §25, este reglementată de regulamentul alcătuit în conformitate cu   prevederile prezentei legi.  Consiliul administrativ va remite un exemplar legalizat al regulamentului, împreună cu   instrucțiunile sale conform ultimului aliniat din §46, către oficiul de cadastru în vederea   efectuării de mențiuni în întabulare.  Efectuarea și ștergerea de mențiuni în fișa de întabulare se execută conform ordinelor   ministrului justiției.
 • 50. Regulamentul aprobat respectiv stabilit, poate fi modificat sau înlocuit în totalitate cu un alt regulament , se vor urma prevederile §44, iar regulamentul modificat, respectiv înlocuit se va înainta în trei exemlare consiliului administrativ, care va proceda conform   prevederilor de la §46 referitoare la regulament.(2)  Consiliul administrativ va trimite oficiului de cadastru un exemplar legalizat din   regulamentul modificat sau nou, în vederea arhivării.
 • 51. Dacă în regulamentul aprobat, respectiv stabilit , nu se regăsește referirea la vre-o pădure sau teren, fie pentru că a fost dobândit de proprietarii comuni mai târziu, fie din   altă cauză, prevederile §25 nu se aplică. Proprietarii comuni au obligația ca în termenul   stabilit de consiliul administrativ să extindă prevederile regulamentului pentru aceste        păduri sau terenuri și să obțină aprobarea ministrului agriculturii, prin i termediul   consiliului administrativ, sau să redacteze un nou regulament, cu respectarea   prevederilor aliniatului unu de la §50.  Dacă proprietarii comuni nu își respectă obligația stabilită în prezentul paragraf privind   extinderea regulamentului, respectiv redactarea noului regulament, cu consultarea   consiliului administrativ, ministrul agriculturii va lua măsuri.  Prevederile §49 se vor aplica conform cazurilor din prezentul paragraf.(1)
 • 52. Pentru deplasări, consiliul administrativ poate apela la nevoie și la organele oficiului regal maghiar pentru păduri.
 • 53. Cheltuielile de deplasare, în cazul în care deplasarea s-a făcut la cererea proprietarilor comuni, sau ca urmare a nerespectării de către aceștia a unor obligații, vor fi în sarcina   respectivilor proprietari comuni și se vor încasa de maniera încasării impozitelor.
 • 54. Împotriva hotărârilor adunării proprietarilor comuni, se poate face contestație în termen de 15 zile de la publicarea hotărârii, la consiliul administrativ.  Poate face contestație orice parte interesată, la fel și președintele adunării proprietarilor   comuni, chiar dacă nu este direct interesat.  Contestarea hotărârii adunării proprietarilor comuni, nu aduce cu sine împiedicarea   punerii în aplicare a hotărârii, însă, consiliul administrativ poate să interzică punerea în   aplicare a hotărârii contestate, printr-o dispoziție prealabilă, în situația în care nu poate   decide imediat în vederea soluționării contestației.  Dispozițiile oficialităților delegate nu pot fi contestate. Însă, se poate contesta la consiliul   administrativ procedure delegatului.  Se pot face contestații la hotărârile consiliului administrativ și la hotărârile amintite în   paragrafele 31, 46, 47 și 51 ale ministrului agriculturii, la tribunalul administrativ.(2)
 • 55. Acei proprietari comuni care la data intrării în vigoare a prezentei legi nu aveau în proprietate păduri sau terenuri care cad sub incidența §25, și doar mai târziu au   dobândit asemenea păduri sau terenuri, sunt de asemenea obligați să se conformeze   prevederilor  paragrafelor 25 – 54, dar în ceea ce-i privește, termenele pe care le   stabilesc paragrafele amintite raportate la momentul intrării în vigoare  se vor socoti   începând de la data notificării lor de către consiliul administrativ.
 • 56. Dacă vreuna dintre pădurile sau terenurile aflate sub incidența §25 se situează pe teritoriul aparținând la două sau mai multe localități, ministerul agriculturii este acela   care decide care dintre ele va exercita prevederie din ” Titlul doi ”al prezentei legi, prin   consiliul administrativ al respectivei localități.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.