Referitor la vânzarile de drepturi composesorale

Ca urmare a unor întrebări adresate, vă informez că oferta de vânzare a domnului Carapeț Constantin nu a fost finalizată, în sensul că vânzătorul, datorită unor situații personale, a amânat vânzarea, care urmează a se face publică din nou atunci când vânzătorul va dori să vândă.

De asemenea, reamintesc că orice vânzare cumpărare făcută fără respectarea prevederilor statutare privitoare la această materie, respectiv articolul 10 (pe care îl redau mai jos, SUNT LOVITE DE NULITATE.

Orice membru composesor care a demarat procedura de vânzare și nu a încheiat-o în condițiile și termenele prevăzute la art. 10, indiferent de motivele care au dus la această situație,  este obligat să o reia de la început.

Art. 10 – (1) În cazul în care un composesor doreşte sa vândă, (în condiţiile Art.9), drepturile sale composesorale, în totalitate sau numai o parte, acesta are obligaţia ce a face public acest lucru împreună cu preţul şi condiţiile vânzării. Intenţia de vânzare se va afişa la sediul composesoratului prin grija secretarului composesoratului şi acest lucru se va consemna într-un proces-verbal semnat de preşedintele şi de secretarul compo­sesoratului.

În cel mult 25 (douăzeci şi cinci) de zile calendaristice de la data încheierii procesului-verbal, în conformitate cu prevederile alineatului precedent (denumit în continuare data afişării), membrii composesori doritori, vor notifica în scris, la secretarul composesoratului, intenţia de cumpărare şi preţul oferit.

(2)   Copii de pe aceste notificări  vor fi predate vânzătorului, pe bază de proces- verbal, care va decide, în termen de 5 (cinci) zile și va comunica secretarului composesoratului, cine este/sunt cumpărătorul/cumpărătorii acceptați. Secretarul va încheia un proces-verbal în care va consemna câștigătorul sau câștigătorii drepturilor composesorale și va elibera părților, cu semnătura președintelui,  adeverințele necesare încheierii, prin notariat, a actelor de vănzare-cumpărare.

(3) Transcrierea drepturilor composesorale în Registrul drepturilor composesorilor se realizează în ziua în care părțile s-au prezentat cu actele notariale de vânzare-cumpărare. Transcrierea este supusă unei taxe de 1% (unu) din preţul de vânzare şi va fi suportată de vânzător.

 La această sumă, se adaugă contravaloarea serviciilor juridice (taxa de timbru judiciar, act adițional, încheierea de dată certă, etc.), necesare aprobării, prin hotărâre judecătorească, a modificărilor operate în  Registrul drepturilor composesorilor, care va fi suportată, în părți egale, de  către vânzător și cumpărător.

Toate aceste sume vor fi plătite, pe bază de chitață, casierului composesoratului.

(4) Actele de vânzare-cumpărare a drepturilor composesorale cu încălcarea prevederilor prezentului articol sunt lovite de nulitate.

(5) Terenurile membrilor asociaţi devenite vacante ca urmare a lipsei moştenitorilor sau a actelor de dispoziţie, răman în proprietatea Composesoratului Poiana Sărată (ca membru persoană juridică de drept privat), care le va exploata în raport cu interesele membrilor asociaţi, chiar şi prin valorificare pe calea vânzării-cumpărării către alţi membri care le vor exploata in comun în cadrul asociaţiei.

(6) Composesorii care înstrăinează, în totalitate, partea lor de proprietate, încetează de a mai fi membri ai composesoratului. Când înstrăinarea este parţială, ei rămân membri ai composesoratului, dar pierd veniturile cuvenite şi dreptul de vot, proporţional cu dreptul înstrăinat.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.